Spółka

Spółka została zawiązana pod nazwą M Automotive Holding S.A. na podstawie aktu zawiązania z dnia 25 listopada 2014 roku przez spółkę Marvipol S.A. oraz spółkę Książek Holding Sp. z o.o. W dniu 16 grudnia 2014 roku Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534585.

Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2016 roku nazwa Spółki została zmieniona na Marvipol Development S.A. Zmiana nazwy została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 czerwca 2016 roku.

W dniu 31 sierpnia 2016 roku Zarząd Spółki (Spółka Przejmująca) oraz zarząd spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Dzielona), działając na podstawie art. 533 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uzgodniły oraz podpisały Plan Podziału Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzony zgodnie z art. 534 KSH.

W ramach podziału Marvipol S.A., część działalności Marvipol S.A. stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonująca jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie (dalej: „Oddział Marvipol”) prowadząca działalność deweloperską, zostanie przeniesiona na Spółkę, podczas gdy pozostała część działalności Marvipol S.A., stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa prowadząca działalność zarządzania spółkami zależnymi z branży motoryzacyjnej, pozostanie w majątku Spółki Dzielonej. Podział Mrvipol S.A. nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Marvipol Development S.A. części majątku Marvipol S.A. Akcjonariusze Marvipol S.A. w zamian za przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej, tj. Marvipol Development S.A. części majątku Marvipol S.A. w postaci Oddziału Marvipol, obejmą 41.551.852 (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 41.551.852 zł (czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote) wyemitowanych w związku z podziałem Marvipol S.A., przy zachowaniu stosunku wymiany: 1:1, gdzie na każdą jedną akcję Marvipol S.A. przypada 1 (jedna) akcja Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym, w wyniku dokonania podziału Marvipol S.A., Spółka będzie tworzyła grupę kapitałową prowadzącą działalność deweloperską, obejmująca także najem powierzchni, funkcjonująca do dnia podziału w ramach Oddziału Marvipol.

Akcjonariat

marvipol akcjonariat

Zarząd

person1

Mariusz Wojciech Książek

Prezes Zarządu, ur. w 1972 r.

Prezes Zarządu Spółki od 1 lipca 2015 roku, wcześniej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Twórca, główny akcjonariusz i prezes Marvipol S.A. – jednostki dominującej grupy kapitałowej, której akcje od 2008 roku są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra. W 1996 roku Mariusz Książek założył spółkę Marvipol, specjalizującą się wówczas w działalności usługowej na rzecz innych deweloperów. Od 1998 roku Marvipol prowadzi samodzielną działalność deweloperską, a w 2003 roku biznes grupy został rozszerzony o import i sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover

person2

Mariusz Poławski

Członek Zarządu, ur. w 1976 r.

Członek Zarządu Spółki od sierpnia 2016 roku.

Absolwent Magisterskich Studiów Menedżerskich (specjalizacja: Bankowość, Ubezpieczenia i Finanse Publiczne) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku związany z grupą kapitałową Marvipol S.A. – początkowo jako dyrektor zarządzający należącej wówczas do Marvipol S.A. sieci myjni samochodowych, następnie jako wiceprezes zarządu w dealerskich spółkach z segmentu motoryzacyjnego grupy. Obecnie pan Mariusz Poławski w ramach grupy kapitałowej Marvipol S.A. pełni funkcje w organach zarządzających spółek deweloperskich oraz jest odpowiedzialny za szeroko pojętą realizację i sprzedaż inwestycji deweloperskich spółek z grupy kapitałowej Marvipol S.A.

Rada Nadzorcza

Aleksander ChłopeckiWiesław Tadeusz ŁatałaKrzysztof BrejdakAndrzej MalinowskiWiesław Mariusz Różacki
Aleksander Chłopecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Profesor prawa, zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Prawa Cywilnego) Od 2008 roku Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego Radca prawny, współpracownik firm prawniczych – obecnie kancelaria Dentons W latach 2004-2006 członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. W latach 1997-2000 dyrektor Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2001-2004 Zastępca ds. Prawnych Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd W latach 1991-1996 Doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych Autor i współautor wielu książek i artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu Współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. Pełni ponadto funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Wiesław Tadeusz Łatała

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikację sądową, oraz uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii Łatała i Wspólnicy sp.k. (obecnie: BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k.). Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z mediacjami gospodarczymi, a także arbitrażem sądowym. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych wielu publicznych spółek kapitałowych, w kraju i za granicą.

Krzysztof Brejdak

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. Magister ekonomii. Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1996-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BPH SA w Krakowie. Od roku 1999 do 2006 był Wiceprezesem Zarządu ING Bank Śląski SA. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach. W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska. W latach 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA w Katowicach. W latach 1991 — 2014 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości oraz usług leasingowych. Aktualnie posiada firmę doradczą o profilu: efektywny nadzór właścicielski, restrukturyzacja firm, zarządzanie projektami optymalizującymi koszty oraz procesy zarządcze.

Andrzej Malinowski

Członek Rady Nadzorczej. Doktor nauk ekonomicznych. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 10 000 przedsiębiorstw, zatrudniających około 5 milionów pracowników. Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego.

Wiesław Mariusz Różacki

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. Ukończył Politechnikę Warszawską - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Studium Podyplomowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych - Politechnika Warszawska; Podyplomowe Studium Menadżerskie - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 1987 – 1989 - Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa- Adiunkt. 2001 – 2005 - Energomontaż Północ S.A. - kolejne stanowiska: Inspektor Przygotowania Produkcji, Kierownik Działu Kontroli Jakości, zastępca Kierownika Budowy (czasowe oddelegowanie do Elektrim Przedsiębiorstwo Państwowe), Kierownik Robót (czasowe oddelegowanie do POLIMEX CEKOP Przedsiębiorstwo Państwowe, budowa Elektrowni Hanau Niemcy), Zastępca Naczelnego Inżyniera, Wiceprezes ds. Technicznych - Członek Zarządu (2000-2003), Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny (2003-2005). 2000 – 2005 - Energomann Engineering Sp. z o.o. - Członek Zarządu (2000- 2003; Prezes Zarządu (2003-2005). 2005 - 2012 - Rafako S.A. - Prezes Zarządu. 06.2012 - 10.2012 - PBG S.A. - Prezes Zarządu. Od roku 2013 - MHPSE.GmbH (Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe) - Executive Country Poland.

Dokumenty korporacyjne

Dokumenty Spółki

STATUT Marvipol Development Spółki Akcyjnej

Kliknij na strzałkę, aby pobrać plik

Podział Marvipol S.A.

PLANU PODZIAŁU MARVIPOL S.A.

Kliknij na strzałkę, aby pobrać plik

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Kliknij na strzałkę, aby pobrać plik

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA PLANU PODZIAŁU MARVIPOL S.A.

Kliknij na strzałkę, aby pobrać plik

Dokumenty Marvipol S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ MARVIPOL S.A.

Kliknij na strzałkę, aby pobrać plik

Kontakt

MARVIPOL Development S.A.
tel.: (22) 27 55 249
ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa